DeutschEnglishpolskiespañolрусский
ABC Biuro Tłumaczeń
MENU
 1. Stosunek prawny między firmą ABC (Alicja Szybko-Streit), Werder 8-9, 38100 Braunschweig i jej Klientami regulują poniższe ogólne warunki handlowe.
   
 2. ABC świadczy usługi tłumaczeniowe, polegające na sporządzaniu tłumaczeń pisemnych oraz na wykonywaniu tłumaczeń ustnych.
   
 3. Tłumacze słowa żywego mogą być angażowani tylko do tych zadań, do których zostali zamówieni przez Klienta. Nie można zlecać im czynności dodatkowych w miejscu tłumaczenia, takich, jak tłumaczenia pisemne, sporządzanie protokołów, czynności organizacyjne.
   
 4. ABC może zwrócić Klientowi teksty, zawierające treści karalne oraz naruszające dobre obyczaje, również po zawarciu z nim umowy. Poza tym tekst może zostać zwrócony Klientowi, po zawarciu umowy, jedynie w szczególnych okolicznościach, np. wtedy, gdy z powodu dużego stopnia trudności tekstu  i / lub jego znacznej objętości wykonanie zleconego tłumaczenia w terminie podanym przez Klienta i zapewnienie wysokiej jakości przekładu nie jest możliwe. Tłumacz słowa żywego ma prawo do odmowy wykonania tłumaczenia na miejscu u Klienta, jeśli zachodzą ku temu istotne powody  np. natury moralno-etycznej.   
   
 5. Językami wyjściowymi i docelowymi są obecnie niemiecki, polski, bułgarski, rosyjski, ukraiński, angielski, francuski, hiszpański i pozostałe języki europejskie. Tłumaczenia w innych językach są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z ABC.
   
 6. Klient może przekazać tekst do ABC drogą elektroniczną lub w inny sposób (pocztą, faksem). ABC przesyła Klientowi gotowe tłumaczenie zazwyczaj drogą elektroniczną, ale możliwa jest także przesyłka pocztowa lub faks. W przypadku tłumaczeń ustnych ABC powinno otrzymać dostateczne informacje na jego temat tak, aby tłumacz słowa żywego miał możliwość wykonywania pracy na odpowiednim poziomie. Przed rozpoczęciem pracy przez tłumacza zleceniodawca powinien we właściwym czasie udostępnić mu materiały pisemne dotyczące przedmiotu jego zaangażowania.
   
 7. Klient udzielając zlecenia powinien przekazać informację na temat dziedziny lub dziedzin, których tłumaczenie pisemne lub tłumaczenie ustne, jego zdaniem, dotyczy. W interesie Klienta leży przekazanie informacji z możliwie największą starannością. Jeśli Klient wymaga użycia w tekście przekładu określonej terminologii, to powinien powiadomić o tym ABC i udostępnić odpowiedni materiał referencyjny (przykładowe teksty, glosariusze, itp.), aby przez użycie tych materiałów osiągnąć jak najlepszą jakość tłumaczenia. Klient może zamówić tłumaczenie ekspresowe, czyli wykonywane w znacznie krótszym czasie niż zazwyczaj. Fakt ten może spowodować wzrost ceny.   
   
 8. Klient ma prawo wyboru i może zlecić tłumaczenie od razu, pod warunkiem, że zostanie ono przyjęte przez ABC, może też zwrócić się do ABC o ofertę zawierającą koszty tłumaczenia oraz termin jego wykonania. Oferta taka jest bezpłatna i nie ma mocy wiążącej dla żadnej ze stron. Umowę uważa się za zawartą w sposób skuteczny, jeśli ABC w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zlecenia nie powiadomi Klienta o tym, że nie może wykonać zlecenia w wymaganej przez Klienta formie.
   
 9. Jeśli po przyjęciu zlecenia przez ABC okaże się, że z  uzasadnionych powodów (np. choroba tłumacza lub tłumacza słowa żywego, awaria techniczna sieci) wykonanie zlecenia w uzgodnionym terminie jest niemożliwe, ABC niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie.
   
 10. Ewentualne anulowanie zlecenia wymaga każdorazowo formy pisemnej. Jeśli zleceniodawca odstępuje od umowy, bez wyraźnego powodu, leżącego po stronie tłumacza, ponosi wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty honorarium za tłumaczenie pisemne / tłumaczenie ustne, które powstały do chwili wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   
 11. Jeśli tłumaczenie wykazuje błędy językowe, merytoryczne lub literówki, należy po stwierdzeniu takiego faktu niezwłocznie zgłosić to tłumaczowi w formie pisemnej, podając dokładne wady tłumaczenia. Poprawione tłumaczenie zleceniodawca otrzyma bezpłatnie. Wyklucza się dalsze roszczenia. Zleceniodawca powinien ustalić termin poprawy tłumaczenia, który będzie obowiązujący dla tłumacza. Wyklucza się prawo do korekty tłumaczenia, jeśli reklamacja tłumaczenia nie wpłynęła w ciągu 14 dni od oddania przekładu Klientowi
   
 12. Tłumacz zobowiązuje się do poufnego traktowania informacji oraz dokumentów otrzymanych od zleceniodawcy.
   
 13. Wyklucza się odpowiedzialność cywilną tłumacza za uszkodzenie lub utratę materiałów powierzonych przez zleceniodawcę. Zleceniodawca powinien sam zatroszczyć się o wystarczające zabezpieczenie swoich danych. Wyraźnie wyklucza się odpowiedzialność cywilną za utratę tekstów i materiałów przekazanych tłumaczowi, która nastąpiła na skutek włamania, kradzieży, pożaru, zalania, burzy lub zagubienia przez pocztę.
   
 14. Zleceniodawca ma prawo do wykorzystywania tłumaczenia dopiero po dokonaniu całkowitej zapłaty na rzecz tłumacza. Tłumacz zachowuje prawa autorskie do tłumaczenia.